ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Ucenicia la locul de munca


UCENICIA la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare. Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din România, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respective standarde ocupaŃionale.

UCENICUL este persoana fizica incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.
Poate fi incadrata ca ucenic in munca orice persoana fizica ce a implinit vârsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca.
Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea vârstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie.
Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii:
a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in România, conform reglementarilor legale in vigoare;
b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.
Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca.
Ucenicii care au implinit vârsta de 18 ani au dreptul la intretinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.
Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege.
Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.
CONTRACTUL DE UCENICIE la locul de munca este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.
Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca se fac in conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.
Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba româna si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca, in forma scrisa, revine angajatorului.
Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie la locul de munca se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.
Pe lânga elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si clauze cu privire la:
a) calificarea pe care urmeaza sa o dobândeasca ucenicul;
b) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;
c) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;
d) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;
e) alte clauze potrivit legii.
Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz.
Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 12 luni, ea fiind stabilitA astfel:
a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea unei calificari de nivel 1;
b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea unei calificari de nivel 2;
c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea unei calificari de nivel 3.
Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.
Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica sau numai pregatirea practica.
Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.
Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamâna.
Programul normal de munca pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe saptamâna.
Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca se aproba prin hotarâre a Guvernului(a se vedea H.G. nr. 1.212/2011).
ANGAJATORUL are obligatia de a organiza evaluarea pregatirii teoretice si practice a ucenicului, printr-un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale, si de a suporta costurile evaluarii si certificarii formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca.
ANGAJATORUL care incheie un contract de ucenicie la locul de munca, conform prezentei legi, poate primi lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Nu beneficiaza de sustinerea financiarA, angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca.
Pentru acordarea subventiei, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 6 la H.G. nr. 1.212/2011.
Termenul de 30 de zile este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege.
In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente:
a) actul de identitate al ucenicului, in copie;
b) contractul de ucenicie la locul de munca, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie;
c) comunicarea agentiei pentru prestatii sociale, prevazuta la art. 17 alin. (3), in copie.
Conventia se incheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de munca pentru care angajatorul solicita sustinere financiarA.
Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda de la data expirarii perioadei de proba cuprinse in contractul de ucenicie la locul de munca, lunar.
Sumele prevazute la art. 15 alin. (1) din lege se acorda angajatorului care face dovada implementarii planului de activitate a ucenicului pe baza raportului de monitorizare prevazut la art. 11, alin.(6), lit. e).
Prin valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazuta la art. 15 alin. (1) din lege, se intelege valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare in luna in care se face plata.
Pentru verificarea si acordarea sumei cuvenite lunar conform art. 15 alin. (1) din lege, angajatorul depune, potrivit prevederilor legale, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, iar la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) un tabel nominal intocmit conform modelului prevazut in anexa nr. 7;
b) fisa de evidenta zilnica a salariatilor si statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator;
c) raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevazut la art.11, alin.(6), lit.e), conform modelului prevazut in anexa nr.2 la H.G. nr. 1.212/2011.
Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute la alin. (1) al art.47 din H.G. nr. 1.212/2011 pâna la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective sau le completeaza altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar conform art. 15, alin.(1) din lege nu se acorda. Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita potrivit art. 15 alin. (1) din lege din motivele arAtate anterior face parte din perioada de acordare a acestei sume.
Suma cuvenita potrivit art. 15 alin. (1) din lege se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pâna la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferente lunii respective.
Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de suma cuvenita potrivit art.15, alin.(1) din lege se fac in baza dispozitiilor emise de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
Debitele provenite din acordarea sumelor prevazute la art.15, alin.(1) din lege se recupereaza potrivit prevederilor legale."
Suma cuvenita conform art.15, alin.(1) din lege se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta lunii respective, prevazuta la titlul IX^2 «Contributii sociale obligatorii» din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONTROLUL respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor  pentru somaj, in temeiul art.15, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respective a municipiului Bucuresti