antet 2017

 

Subventionarea locurilor de munca pentru absolventi

Subventii acordate angajatorilor (conform art. 80 din Legea nr. 76/2002)

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi ai unor institutii de invatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent incadrat, o suma in cuantum de 2.250 lei.
Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma mentionata mai sus pe o perioada de 18 luni.

Beneficiari
Beneficiarii subventiilor de la bugetul asigurarilor pentru şomaj, prevazute la art. 80 din lege, sunt:
- angajatorii care incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, absolventi ai institutiilor de invatamant, care la data absolvirii studiilor nu aveau raporturi de munca sau de serviciu;
- angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai facultatilor de medicina, medicina dentara şi farmacie, cu exceptia celor care efectueaza rezidentiatul potrivit legii sau care au obligatia de a lucra in unitatea sanitara cel putin o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului, beneficiaza, in conditiile legii, de masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege, in masura in care nu beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de stimulare prevazute de lege.

Nu beneficiaza de aceste subventii:

La solicitarea angajatorilor care doresc sa incadreze absolventi ai institutiilor de invatamant, agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor prezenta liste cu absolventi ai ultimei promotii, inregistrati in evidentele acestora.

Angajatorii care incadreaza in munca, pe durata nedeterminata, absolventi de invatamant superior care nu au promovat examenul de licenta sau de diploma nu beneficiaza de subventia prevazuta la art. 80 din lege pentru incadrarea in munca a absolventilor respectivi.
Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 18 luni de la data angajarii.
Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Daca in perioada de 18 luni, raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor inceteaza din motivele prevazute la art. 83 alin. (2) din lege, angajatorul este obligat sa restituie in totalitate agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Acte necesare:
    a) conventie si tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform modelului din anexa nr. 15 si 15.1 la norme;
    b) certificate eliberate de organul competent potrivit dispozitiilor legale, care sa dovedeasca handicapul pentru persoanele prevazute la art. 80 alin. (2) din lege;
    c) actul de identitate al absolventului, in copie certificata pentru conformitate de angajator;
    d) actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie certificata pentru conformitate de angajator;
    e) actul de absolvire a institutiei de invatamant, in copie certificata pentru conformitate de angajator;
    f) declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor, precum şi in perioada de la data absolvirii şi pana la incadrarea in munca, nu avea raporturi de munca sau de serviciu;
    g) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, data prin reprezentantul legal, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati absolventi in conditiile art. 80 din lege nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora şi angajatorul nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 80 alin. (3) din lege;
    h) declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca absolventii incadrati in conditiile art. 80 din lege nu efectueaza rezidentiatul şi/sau nu mai au obligatia de a lucra in unitatea sanitara pe o perioada egala cu durata finantarii rezidentiatului şi/sau angajatorul nu mai beneficiaza pentru absolventii respectivi de alte masuri de stimulare prevazute de lege sau de subventii, indiferent de forma lor, de la bugetul general consolidat, Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetele locale, alte bugete şi fonduri de stat sau locale, dupa caz.

OBS - Toate documentele care se solicita in copie vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

IMPORTANT:
Termen de solicitare a incheierii conventiei: - termen de decadere de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Termenul de 12 luni se implineşte la sfarşitul zilei, ora 24 corespunzatoare datei absolvirii studiilor din cea de-a 12-a luna calculata incepand cu luna in care este data absolvirii studiilor.

Subventia lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de absolventii incadrati in baza conventiei, inclusiv pentru perioada concediului de odihna.
Pentru verificarea şi acordarea sumei lunare cuvenite potrivit art.80 din lege, angajatorii depun, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma:

In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor incadrati sunt suspendate, subventia nu se acorda, perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nefacand parte din perioada de acordare a subventiei.
Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 80 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate şi depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Formare profesionala pentru absolventii angajati in conditiile art. 80 din lege (conf. art. 84, alin. (1) din lege)

In perioada celor 18 luni, absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, iar cheltuielile necesare pregatirii profesionale vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru şomaj.
Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru şomaj.
Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru absolventii incadrati in munca in conditiile legii vor incheia un act aditional la conventie.

In baza actului aditional, angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucureşti suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor care au promovat examenul de absolvire şi vor depune in acest sens urmatoarele documente:

A) Actul aditional la conventie – anexa nr. 17
B) tabel nominal cu absolventii care au promovat examenul de absolvire, conform modelului prevazut in anexa nr. 18;
C) certificatul de calificare profesionala sau certificatul de absolvire, in copie certificata pentru conformitate de angajator;
D) devizul cheltuielilor pe cursant;
E) documente de plata prin care se atesta achitarea contravalorii programului de formare efectuat, in copie certificata pentru conformitate de angajator.

Ajutor financiar (conf. art. 84^1 din lege)

Angajatorii care, dupa indeplinirea obligatiei de 18 luni, mentin raporturile de munca sau de serviciu cu absolventii incadrati in conditiile art. 80 primesc, pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferenta contributiei asiguratorii pentru munca datorate de angajatori pentru aceste persoane şi virate, conform legii.
Ajutorul financiar poate fi acordat pe o perioada de cel mult 2 ani de la data indeplinirii obligatiei de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu pentru o perioada de 18 luni.
Ajutorul financiar se acorda la solicitarea angajatorilor care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege şi care, dupa indeplinirea obligatiei de 18 luni, mentin raporturile de munca ori de serviciu cu persoane din randul absolventilor respectivi, pe o perioada de unu sau 2 ani.
Ajutorul financiar se acorda angajatorilor pentru fiecare an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu cu absolventii, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere de 18 luni, dar nu pentru mai mult de 2 ani.
Perioada de unu sau 2 ani cat şi perioada pentru care se acorda ajutorul financiar se calculeaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare lunii in care se indeplineşte obligatia de mentinere de 18 luni.
Angajatorii care au beneficiat, optional, de ajutorul financiar pentru primul an de continuare a raporturilor de munca sau de serviciu şi care mentin in continuare raporturile de munca ori de serviciu ale absolventilor respectivi pentru cel de-al doilea an beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege pentru cel de-al doilea an de mentinere a raporturilor de munca sau de serviciu dupa mentinerea raporturilor de munca ori de serviciu pe acest ultim an.

Nu beneficiaza de ajutorul financiar prevazut la art. 84^1 din lege:

Angajatorii vor depune in termen de 60 de zile de la data expirarii perioadei de unu sau 2 ani, calculata potrivit prevederilor de mai sus, pentru care au mentinut raporturile de munca ori de serviciu ale persoanelor din randul absolventilor incadrati in conditiile art. 80 din lege, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere de 18 luni pentru care solicita acordarea ajutorului financiar, urmatoarele documente:

A.J.O.F.M. Prahova solutioneaza cererea pentru acordarea ajutorului financiar in termen de 45 zile de la data depunerii documentelor.Ajutorul financiar se vireaza in termen de 90 de zile de la data aprobarii cererii.