ROMANIA

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA

FORTEI DE MUNCA PRAHOVA

 

Sanctiuni si contraventii

 

 

Angajatorii au obligatia sa comunice A.J.O.F.M. Prahova locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.
Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante se va face pe suport de hartie sau in format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevazut de dispozitiile legale in vigoare.
Furnizorii de servicii prevazuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica A.J.O.F.M. Prahova, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata, date privind somerii mediati si incadrati in munca.
Comunicarea se va face pe suport de hartie sau in format electronic, pe suport magnetic ori e-mail, conform formularului prevazut de dispozitiile legale in vigoare.
Termenul de depunere a declaratiei de loc de munca vacant este de 5 zile lucratoare de la vacantarea locurilor de munca.
Necomunicarea locurilor de munca vacante in termenul prevazut de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 RON la 5.000 RON.
Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.

 

Angajatorii la care isi desfasoara activitatea asiguratii sunt obligati sa depuna, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza drepturile salariale si/sau veniturile de natura acestora, la A.J.O.F.M. Prahova, declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Termenul de depunere a declaratiei lunare constituie si termen de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Nedepunerea lunara pana la termenul prevazut de lege, a declaratiei lunare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 RON la 10.000 RON.
Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.
In caz de neplata a contributiilor datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, se aplica reglementarile legale privind executarea creantelor bugetare.

 

Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
Obligatia prevazuta anterior revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
Termenul de instiintare al agentiei este de 3 zile de la data incadrarii in munca, respectiv de la data stabilirii si punerii in plata a pensiilor.
Nedepunerea instiintarii in termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 RON la 10.000 RON.
Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.

 

Termenul de depunere al instiintarii este de 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Nedepunerea instiintarii prevazute in termenul legal constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 RON la 5.000 RON.
Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.

 

 1. Furnizorii de servicii de ocupare care, la data de 25.11.2010, detineau acreditarea pe perioada nedeterminata si care aveau obligatia ca in termen de 90 de zile calendaristice de la aceasta data sa solicite preschimbarea certificatului de acreditare, fara a se supune unei noi proceduri de acreditare,nu au solicitat acest lucru, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 2. Nerespectarea termenului stabilit prin procesul-verbal de control, incheiat de catre personalul cu atributii de control din A.J.O.F.M. Prahova,in vederea ducerii laindeplinire a obligatiei de solicitare de preschimbarea a certificatului de acreditare, in termen de 90 de zile calendaristice de la data de 25.11.2010, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 3. Furnizarea serviciilor de ocupare fara notificare in situatia furnizorilor de servicii de ocupare stabiliti intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, care au dreptul legal de a presta astfel de servicii in baza legislatiei statului de provenienta, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 4. Nerespectarea de catre furnizori, inclusiv de catre furnizorii de servicii de ocupare stabiliti intr-un alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European, precum si de catre filialele, sucursalele sau alte sedii secundare ale acestora, ale caror activitati intra in sfera de aplicare a regimului de acreditare reglementat prin H.G. nr. 277/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. B, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 5. Nerespectarea de catre furnizori a obligatiei de notificare in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii documentului prin care se atesta stabilirea cu caracter permanent in Romania de catre furnizorii de servicii de ocupare din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European acreditati sau autorizati in baza legislatiei statului de provenienta si, dupa caz, a obligatiei de notificare a prestarii serviciilor de ocupare in regim transfrontalier, cu cel putin 5 zile lucratoare anterior inceperii activitatii, precum si a obligatiei de a realiza o noua notificare de catre furnizorii prevazuti la art. 4^1 si 4^2 carora li s-a retras dreptul de prestare in Romania a serviciilor, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 6. Nerespectarea obligatiei de notificare a infiintarii de filiale, sucursale sau alte sedii secundare in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii documentului prin care se atesta infiintarea acestora, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 7. Prestarea serviciilor de ocupare pe perioadain care furnizorii se afla in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. 3,in care, potrivit legii, nu au dreptul de a presta aceste servicii, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 8. Prestarea serviciilor de ocupare de catre furnizorii prevazuti la art. 4^1 si 4^2 pe perioada suspendarii acreditarii acestora sau, dupa caz, a dreptului de prestare a serviciilor de ocupare conferit in baza notificarii, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 9. Nerespectarea obligatiei de a inceta prestarea activitatii la filialele, sucursalele si altor sedii secundare ale furnizorului acolo unde s-a constatat nerespectarea conditiilor de acreditare, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 10.000 lei la 20.000 lei;
 10. Nerespectarea obligatiei de a trata clientii fara discriminare pe criterii de sex, varsta, religie, cetatenie, nationalitate, rasa, opinie politica, origine sociala, origine etnica, statut familial, loc de resedinta, sediu si de a respecta principiul egalitatii sanselor, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 1.000 lei la 5.000 lei;
 11. Nerespectarea obligatiilor de a :

se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 5.000 lei la 10.000 lei

12. Nerespectarea obligatiei de a preda in termen de cel mult 3 zile lucratoare A.J.O.F.M. Prahova certificatul de acreditare eliberat, in situatia in care acreditarea le este retrasa, se sanctioneaza cu amenda contraventionala de la 700 lei la 1.000 lei

Constatarea si sanctionarea acestor contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.

 

 

Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor venitului lunar de completare au obligatia sa instiinteze A.J.O.F.M. Prahova in termen de 3 zile de la data incadrarii in munca. (art. 23, alin.(1) din O.U.G. nr. 116/2006).
Nedepunerea instiintarii in termen constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 RON la 5.000 RON. (art. 24, lit. b) si art. 25, lit. b).
Societatile nationale, regiile autonome, companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, precum si societatile comerciale si regiilor autonome subordonate autoritatilor administratiei publice locale care efectueaza concedieri colective urmare a restructurarii si reorganizarii au obligatia de a transmite A.J.O.F.M. Prahova programele de restructurare si reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societatilor, aprobate de autoritatea publica implicata, precum si tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.
Termenul de depunere al programelor de restructurare si reorganizare este de 30 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.
Nedepunerea programelor de restructurare si reorganizare prevazute de dispozitiile 23, alin. (2) din O.U.G. nr. 116/2006 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 RON la 2.500 RON. (art. 24, lit. a) si art. 25, lit. a) din O.U.G. nr. 116/2006).
Constatarea si sanctionarea acestei contraventii se face de catre organele de control masuri active ale A.J.O.F.M. Prahova.