antet 2017

 

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala

CONTRACT DE SOLIDARITATE

Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala se realizeaza prin:
    a) acompaniament social personalizat;
    b) activitati de informare si promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare sociala în randul angajatorilor;
    c) subventionarea locului de munca

Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa între 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute pentru a fi somer si care se inregistreaza la A.J.O.F.M. Prahova, incadrandu-se in una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea - persoana in varsta de peste 16 ani ai carei parinti au decedat sau provine dintr-o familie beneficiara de ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ori de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are copii in intretinere - persoana in varsta de peste 16 ani care, potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, are drepturile si indatoririle parintesti cu privire la persoana copilului, nu are venituri sau, pentru copiii pe care ii are in intretinere, are stabilit un drept de alocatie pentru sustinerea familiei acordata in baza Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane.

Acompaniamentul social personalizat se realizaeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca teritoriale, in baza unui contract de solidaritate, si constituie un ansamblu de servicii care se acorda in mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare sociala si constau in:
a) informare si consiliere profesionala;
b) mediere a muncii;
c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Contractul de solidaritate se incheie intre AJOFM Prahova si tanarul cu risc de marginalizare sociala pe o durata de pana la 3 ani, dar nu mai putin de un an, in conditiile in care, la data incheierii contractului de solidaritate, tanarul nu a implinit varsta de 26 de ani.
Serviciile acordate in mod gratuit de catre AJOFM Prahova tinerilor cu risc de marginalizare sociala in baza contractului de solidaritate:
    a) informare si consiliere profesionala;
    b) mediere a muncii;
    c) plasare in munca la un angajator a carui oferta de loc de munca a fost selectata ca fiind corespunzatoare pregatirii profesionale si altor conditii cuprinse in dosarul intocmit la inregistrarea ca persoana in cautarea unui loc de munca, in evidenta agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

Durata contractului de solidaritate, cu exceptia situatiei in care tanarul a implinit varsta de 25 de ani, nu poate depasi data la care tanarul implineste varsta de 26 de ani.
In situatia tinerilor care au implinit varsta de 25 de ani, dar nu au implinit varsta de 26 de ani, contractul de solidaritate se incheie pe o perioada de un an.

In vederea incheierii contractului de solidaritate, tinerii cu risc de marginalizare sociala vor depune urmãtoarele documente:

A. Se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem:

 B. Tanar cu dizabilitati:

C. Nu are familie:

D. A carui familie nu ii poate asigura intretinerea:

E. Are copii in intretinere:

Pentru tinerii care au copii in intretinere si sunt beneficiari ai alocatiei pentru sustinerea familiei in conditiile Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile ulterioare, se va prezenta numai copia dispozitiei primarului de acordare a acestui drept (inlocuieste documentele de la e) si f)).

F. A executat una sau mai multe pedepse privative de libertate:

G. Este victima a traficului de persoane:

Documentele prevazute, cu exceptia declaratiilor pe propria raspundere, se prezinta in original si in copie, iar copiile certificate se pastreaza de functionarul public al A.J.O.F.M. Prahova.
Certificarea se face prin inscrierea pe copie a mentiunii “conform cu originalul”, urmata de numele, prenumele si semnatura persoanei care a facut mentiunea si de data la care s-a facut mentiunea.

Subventii incadrare in munca

Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referinta (max 2.000 lei), in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Conditii de acordare a subventiei:

Nu beneficiaza de facilitatile prevazute mai sus:

Conventia se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:

Subventia se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a subventiei.
Tinerii cu risc de marginalizare sociala, care au incheiat cu AJOFM Prahova un contract de solidaritate si carora, anterior datei de expirare a acestuia, le inceteaza raportul de munca la primul angajator de insertie, se pot incadra la un alt angajator de insertie cu contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate, sau cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata.
Cel de-al doilea angajator de insertie beneficiaza lunar, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de subventie, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii de insertie vor depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia:

Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 93^4 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.
Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Angajatorii care inceteaza raporturile de munca ale tinerilor cu risc de marginalizare sociala, anterior datei la care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca teritoriale sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru fiecare tanar cu risc de marginalizare pentru care a incetat raportul de munca anterior datei mentionate, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele :

Legea 53/2003 - Codul muncii

Art. 55, lit. b)

Acordul partilor

Art. 56, lit. d)

ca urmare a constatarii nulitatii absolute a contractului individual de munca, de la data la care nulitatea a fost constatata prin acordul partilor sau prin hotarare judecatoreasca definitiva

Art. 61, lit. d)

in cazul in care salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat

Art. 65, alin. (1)

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia

Legea 188/1999 – functionari publici

Art. 97, lit. b)

prin acordul partilor, consemnat in scris;

Art. 98, alin. (1), lit. e)

ca urmare a constatarii nulitatii absolute a actului administrativ de numire in functia publica, de la data la care nulitatea a fost constatata prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila

Art. 99, alin. (1)

eliberarea din functia publica prin act administrativ, in urmatoarele cazuri:

c ) autoritatea sau institutia publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public;

d ) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pentru motive neintemeiate, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus reintegrarea;

Subventie mentinere raporturi de munca

Daca la data expirarii perioadei pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate angajatorul de insertie mentine raportul de munca cu tanarul care a fost incadrat si pentru care a beneficiat de subventii, atunci, angajatorul beneficiaza lunar, pentru aceasta persoana, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma in cuantum de 50% din indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei.
Indemnizatia de somaj cuvenita conform legii, pe care tanarul ar fi primit-o daca raporturile de munca ar fi incetat la acea data din motive neimputabile persoanei, se intelege cuantumul indemnizatiei de somaj stabilite conform art. 39 alin. (2) din lege, pe baza stagiului de cotizare realizat in sistemul asigurarilor pentru somaj pana la data ultimei zile calendaristice a lunii in care expira perioada pentru care a fost incheiat contractul de solidaritate.
Valoarea indicatorului social de referinta, avuta in vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care tanarul ar fi avut dreptul in conditiile legii, daca raporturile de munca ar fi incetat este valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data expirarii contractului de solidaritate.
Conventia se incheie pana la data de intai a lunii urmatoare lunii in care expira termenul legal pentru depunerea declaratiei D112 aferenta lunii in care expira durata contractului de solidaritate si pentru care s-a acordat subventia de incadrare sau se putea acorda aceasta.
Termenul prevazut pentru incheierea conventiei este termen de decadere din dreptul de a beneficia de subventii.
Suma prevazuta se acorda angajatorului incepand cu data urmatoare datei la care expira durata contractului de solidaritate, pe perioada mentinerii raporturilor de munca, dar nu mai mult de 2 ani de la data expirarii contractelor de solidaritate.
Subventia se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoana pentru care se acorda aceste sume, inclusiv pe perioada concediului de odihna.
Pentru perioada in care raporturile de munca sunt suspendate, subventia nu se acorda.
Perioada de suspendare a raporturilor de munca face parte din perioada de acordare a subventiei.

Conventia se incheie pe baza prezentarii de catre angajatori a urmatoarelor documente:

Certificarea stagiilor de cotizare realizate in sistemul asigurarilor pentru somaj, inclusiv a stagiului minim de cotizare, precum si stabilirea cuantumului indemnizatiei de somaj, pentru fiecare persoana pentru care se poate acorda aceasta subventie, sau, constatarea neindeplinirii conditiilor legale pentru acordarea subventiei se realizeaza de catre A.J.O.F.M. Prahova, pe baza documentelor prevazute dupa cum urmeaza:

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare cuvenite, angajatorii de insertie vor depune pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia:

Subventia nu se acorda pentru luna pentru care angajatorii nu depun pana la expirarea termenului de 25, inclusiv, a lunii urmatoare lunii pentru care solicita subventia sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate.
Prin exceptie de la prevederile de mai sus, masurile de stimulare prevazute la art. 93^4 din lege se acorda pentru luna pentru care documentele sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor masuri de stimulare.

Perioada pentru care nu se acorda subventia din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.